Regulamin Speedfly

 

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA TUNELU SPEEDFLY

 

Oświadczenie o stanie zdrowia i o odpowiedzialności:

Niniejszym oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na udział w usłudze świadczonej przez Infrabud Sp. z o.o. („Speedfly”) w postaci lotu w tunelu aerodynamicznym oraz, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne co do powyższego lotu. Przede wszystkim oświadczam, iż nie choruję na choroby serca, płuc, astmę, epilepsję, choroby o podłożu neurologicznym, choroby zakaźne, choroby układu ruchu (m.in. kręgosłupa, barku, stawów), za wyjątkiem chorób nieuniemożliwiających lot w Tunelu aerodynamicznym po konsultacji z lekarzem. Nadto oświadczam, iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nie posiadam niedawnych złamań i ran szytych.

Nadto oświadczam, iż przystępuje do powyższego lotu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszę wszelkie związane z tym ryzyko oraz przyjmuje do wiadomości, że udział w powyższej usłudze wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. W związku z powyższym oświadczam, iż nie będę miał roszczeń względem Speedfly w razie wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia, o którym mowa powyżej, w szczególności nie będę dochodził odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku niezasotosowania się do poleceń Spottera lub wywołania przeze mnie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu korzystania z Tunelu lub w przypadku innego naruszenia przeze mnie Regulaminu korzystania z tunelu aerodynamicznego Speedlfy.

oświadczenie woli wyrażone poprzez akceptację postanowień regulaminu w systemie rezerwacji lub e-sklepie 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku:

Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej oraz mojego wizerunku przez

Infrabud Sp. z o.o., zgodnie z zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w celach związanych ze świadczoną usługą oraz w celach reklamowych i marketingowych, w tym marketingu produktów i usług świadczonych przez Infrabud Sp. z o.o.

Nadto wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii, w ramach sesji fotograficznej przeprowadzonej w trakcie wykonywania świadczenia usługi przez Infrabud Sp. z o.o.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem.

Zostałem poinformowany, iż zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana oraz oświadczam że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego dokumentu i w pełni je rozumiem, jestem świadom, że nieniejszym dokument dotyczy zwolnienia od odpowiedzialności oraz zrzeczenia się roszczeń w przypadku powstania szkody lub krzywdy w związku z korzystaniem z Tunelu. Nadto oświadczam, iż otrzymałem/am Regulamin korzystania z tunelu aerodynamicznego przed podpisaniem niniejszego dokumentu, zapoznałem/am się z jego treścią i ją w pełni akceptuję. Podpisując niniejszy dokument czynię tak z własnej i nieprzymuszonej woli.

oświadczenie woli wyrażone poprzez akceptację postanowień regulaminu w systemie rezerwacji  lub e-sklepie

  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TUNELU AERODYNAMICZNEGO SPEEDFLY

1. Właścicielem tunelu aerodynamicznego (zwanego dalej „Tunelem”) mieszczącego się w Mirosławicach oraz marki Speedfly jest Infrabud Sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławicach (55-050) przy ul. Lotniczej 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130642, posiadającym NIP 899-100-48-64 (zwana dalej „Speedfly”).

2. Niniejszy regulamin korzystania z tunelu aerodynamicznego Speedfly (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, wymogi i obowiązki użytkowników Tunelu (zwanych dalej „Użytkownikiem”) podczas korzystania z Tunelu mające na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

3. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Tunelu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do jego stosowania. Wejście do Tunelu oznacza akceptację warunków Regulaminu.

4. Warunkiem przystąpienia do Szkolenia i do korzystania z Tunelu jest podpisanie oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z Tunelu (zwanego dalej „Oświadczeniem”).

5. Tunel wytwarza pionowy strumień powietrza działający na Użytkownika z prędkością do 320 km/h. Korzystanie z Tunelu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko wystąpienia kontuzji. W związku z tym Użytkownik oświadcza, że korzysta z Tunelu na własne ryzyko.

6. Z Tunelu może skorzystać:

osoba zdrowa, w szczególności nie posiadająca urazu kręgosłupa, barku, niedawnych złamań i ran szytych lub otwartych;

osoba zdrowa psychicznie, niebędąca pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

osoba o wadze poniżej 130 kg;

kobieta niebędąca w ciąży;

dzieci powyżej lat 4;

osoba niepełnoletnia posiadająca pisemną zgodę opiekuna;

osoba wyrażająca własną nieprzymuszoną wolę skorzystania z Tunelu;

osoba, która podpisała Oświadczenie;

osoba, która przeszła Szkolenie, za wyjątkiem osób o których mowa w dalszej części Regulaminu;

osoba, która otrzymała wyraźną zgodę instruktora (zwanego dalej „Spotterem”) na wejście do Tunelu, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w dalszej części Regulaminu.

Do korzystania z Tunelu mogą również zostać dopuszczone osoby niepełnosprawne po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

7. Speedfly nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne następstwa spowodowane zatajeniem lub podaniem nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia lub innych przeciwskazań do korzystania z Tunelu.

8. Użytkownik nie może skorzystać z Tunelu bez uprzedniej wyraźnej zgody instruktora (zwanego dalej „Spotterem”) za wyjątkiem sytuacji opisanych w dalszej części Regulaminu.

9. Podczas korzystania z Tunelu oraz oczekiwania w śluzie, zabronione jest:

wnoszenie do Tunelu drobnych przedmiotów, w tym biżuterii, telefonów, aparatów fotograficznych, zegarków itp;

latanie bez kombinezonu ochronnego, kasku i gogli;

latanie podczas nieobecności Spottera;

niewykonywanie poleceń Spottera;

stwarzanie sytuacji niebezpiecznych.

10. Spotter ma prawo do odmowy wpuszczenia Użytkownika do Tunelu lub przerwania korzystania z Tunelu jeżeli będzie to niezbędne do zachowania bezpieczeństwa.

11. Użytkownik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich wątpliwości, obaw, niedyspozycji, zmęczenia i innych okoliczności mogących wpłynąć na jego możliwość do prawidłowego korzystania z Tunelu. Korzystanie z Tunelu może zostać w każdym czasie zakończone na wyraźny wniosek Użytkownika.

12. Użytkownik dokonuje zakupu vouchera i rezerwacji lotu w Tunelu na konkretną datę i godzinę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu internetowego.

13. Użytkownik powinien zgłosić się na recepcję i potwierdzić lot w Tunelu co najmniej 60 minut przed godziną, na którą została dokonana rezerwacja. Po potwierdzeniu lotu Użytkownik wraz ze Spotterem udaje się do szatni w celu doboru odpowiedniego kombinezonu, kasku oraz gogli.

14. Użytkownik wyposażony w odzież ochronną przechodzi szkolenie (zwane dalej „Szkoleniem”) przeprowadzone przez Spottera przed lotem w Tunelu. Po przeprowadzeniu Szkolenia Użytkownik zostaje przypisany do grupy osób, która będzie odbywała loty w danej godzinie. Oczekiwanie na lot w Tunelu odbywa się w śluzie powietrznej.

15. Użytkownik zostaje wprowadzony do Tunelu przez Spottera. Wejście do Tunelu bez asysty Spottera jest zabronione.

16. Po zakończeniu lotu Użytkownik jest wyprowadzany z Tunelu przez Spottera do śluzy powietrznej. Wyjście ze śluzy powietrznej następuje całą grupą za zgodą Spottera. Następnie Użytkownik zobowiązany jest do zdania w szatni otrzymanego kombinezonu, kasku oraz gogli.

17. Użytkownik będący skoczkiem spadochronowym posiadającym co najmniej licencję A USPA (United States Parachutes Association) lub świadectwo kwalifikacji w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze lub użytkownik posiadający niezbędnie umiejętności zweryfikowane przez pracownika Speedfly (zwany dalej „Użytkownikiem Pro”), jest uprawniony do korzystania z Tunelu bez asysty Spottera po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

18. Użytkownik Pro jest uprawniony wraz z innymi Użytkownikami Pro do latania w Tunelu w grupie nieprzekraczającej 6 osób, po uzyskaniu wyraźnej zgody Spottera.

19. Użytkownik Pro, w przypadku opisanym w punkcie 17 i 18 Regulaminu, korzysta z Tunelu na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

20. W przypadku awarii Tunelu, zasilania lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Speedfly Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Tunelu na polecenie Spottera i do opuszczenia budynku, w którym znajduje się Tunel.

                   

oświadczenie woli wyrażone poprzez akceptację postanowień regulaminu w systemie rezerwacji lub e-sklepie

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl