Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.speedfly.pl

I.  Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławicach przy ul. Lotnicza 8, 55-050 Sobótka, o numerze NIP: 896 15 31 263, o numerze REGON 021896431, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428973, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.000 zł pokrytym w całości (zwanej dalej „Sprzedającym”).
 2. Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy: tunelwroclaw.pl (zwany dalej Sklepem internetowym).
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym („Klientem”) a Sprzedawcą.
 4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 5. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem internetowym pod następującym adresem e - mail: sklep@olimpic-skydive.pl.
 6. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 7. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym tunelwroclaw.pl oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu. Klient, dokonujący zakupu produktów w Sklepie internetowym, ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
 8. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną, drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie tunelwroclaw.pl.

II. Przedmiot Sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Wszystkie produkty ofertowane przez Sprzedającego w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.). Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego. W przypadku zamówienia przez Klienta towaru, który nie znajduje się już w ofercie Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, po uprzednim poinformowaniu Klienta o braku towaru. Sprzedawca jest uprawniony do zaproponowania podobnego towaru do zamówionego przez Klienta.

III.   Rejestracja konta:

 1. Klient może dokonać zakupu w Sklepie internetowym tunelwroclaw.pl bez konieczności rejestracji oraz poprzez dokonanie rejestracji.
 2. Klient może dokonać rejestracji i utworzyć w ten sposób swoje konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie. Świadczenie usług w ramach konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, hasła oraz numeru telefonu. Podanie numeru telefonu jest niezbędne w związku z zakupem, którego termin realizacji uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Na adres email Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a AVIATOR Park Przemysłowy Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez AVIATOR Park Przemysłowy Sp. z o.o. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Klient może korzystać ze sklepu bez rejestracji, jednakże po zakupie produktu zobowiązany jest do podania wszelkich niezbędnych danych do należytego wykonania zamówienia, tj.: imię i nazwisko, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu

IV Odstąpienie od umowy:

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedającego, wskazany w rozdziale I. Postanowienia ogólne, ust. 1. Szczegółowe informacje o prawie Klienta do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym, zawarte zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Pouczenie o prawie do odstąpienia.
 2. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
 3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 3 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu będą niepełne.
 5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

V. Płatności i dostawa:

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w polskich złotych. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 2. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 3. Powyższa zgoda nie wyłącza uprawnienia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT w formie papierowej.
 4. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 6. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 7. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres Sprzedającego.
 8. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (Poczta Polska, firmy kurierskie). Istnieje możliwość odbioru osobistego oraz dowozu do Klienta zamieszkałego na terenie Wrocławia. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce: Płatności i dostawy.
 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt w ciągu 3 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przy odbiorze – zapłata gotówką w siedzibie sprzedającego lub podczas odbioru z dowozem do Wrocławia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych odbierającego.
 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym AVIATOR Park Przemysłowy Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
 • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard, Maestro) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez obsługujące sklep krajowe instytucje płatnicze tj.: PayU S.A oraz Dotpay S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

W przypadku niektórych rodzajów usług dostępnych w AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych  opcji płatności i dostawy. Czas dostawy produktów wynosi min. 5 dni od dnia zawarcia umowy. Termin  otrzymania przesyłki to czas przygotowania przesyłki do zamówienia powiększony o czas dostawy. W  przypadku odbioru osobistego, przesyłkę można odebrać w każdy dzień roboczy od godz. 8.30 do  godz.  16.30. W przypadku odbioru osobistego z dowozem czas dostawy zostanie uzgodniony  telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru  produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do  magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru  osobistego dostępny jest w tunelwroclaw.pl w zakładce Płatności i dostawy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym pod adresem mailowym: sklep@olimpic-skydive.pl. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. W razie zwrotu towaru Klient ponosi koszty przesyłki.

VI. Reklamacje:

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@olimpic-skydive.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: 71 390 91 39. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 4. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu tunelwroclaw.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 6. Podane przez Klientów dane osobowe AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji na tunelwroclaw.pl AVIATOR Park Przemysłowy Sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach tunelwroclaw.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w tunelwroclaw.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 7. Klient przy pierwszym logowaniu do Sklepu licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. w ramach tunelwroclaw.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. Postanowienia szczegółowe Usługa skoku ze spadochronem w tandemie  

 1. Maksymalny ciężar pasażera tandemu nie może przekroczyć 110 kg
 2. Cena skoku w tandemie z instruktorem obejmuje pasażera do wagi 90 kg
 3. W przypadku wagi pasażera tandemu przekraczającej 90 kg zamawiający/ pasażer tandemu jest zobowiązany do dokonania w dniu skoku opłaty w wysokości 10 zł za każdy dodatkowy kilogram masy ciała powyżej 90 kg
 4. Opłata musi zostać wniesiona przed wykonaniem skoku , maksymalna dopłata za wagę nie może przekroczyć 200 zł
 5. W przypadku utraty ważności karnetu na skok po upływie 12 miesięcy , zamawiającemu/pasażerowi tandemu u przysługuje prawo do przedłużenia ważności karnetu o kolejny rok po wniesieniu opłaty w wysokości aktualnej 50% ceny usługi objętej karnetem
 6. Niestawienie się zamawiającego/pasażera tandemu w dacie potwierdzonego, z manifestem, terminu realizacji usługi z własnej winy, nowy termin realizacji usługi może zostać ustalony po wniesieniu opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł
 7. Pasażer tandemu powinien być ubrany w wygodne spodnie oraz t-shirt. W chłodniejsze dni należy zaopatrzyć się w ciepłą bluzę lub sweter.
 8. Pasażer tandemu musi posiadać podczas skoku pełne buty sportowe bez odkrytych palców.
 9. Pasażer tandemu musi pojawić się w miejscu realizacji usługi 30 minut przed planowaną godziną skoku.
 10. Pasażer tandemu przed skokiem musi podpisać umowę dotyczącą realizacji usługi skoku w tandemie z instruktorem i przejść szkolenie przed skokiem
 11. Pasażerowie tandemu poniżej 18 roku życia muszą na strefę przyjechać z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 12. Z każdym zamawiającym/pasażerem tandemu organizator kontaktuje się na dzień przed zarezerwowanym skokiem w celu potwierdzenia warunków pogodowych.
 13. Pasażer tandemu musi zarezerwować termin z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, szczególnie, jeśli ma się on odbyć w weekend.

ZAŁĄCZNIK nr 1 Polityka Ochrony Prywatności

 1. AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Agito.pl jest: Sklep oraz AVIATOR Park Przemysłowy Sp. z o.o. - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklepu w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach tunelwroclaw.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 4. Klienci mogą przeglądać tunelwroclaw.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w tunelwroclaw.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez AVIATOR - Park Przemysłowy Sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez AVIATOR - Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Sklep i za zgodą Klientów.
 7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Sklepie, są przekazywane krajowej instytucji płatniczej PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182) oraz Dotpay S.A. krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz Dotpay S.A. oraz następuje:
 • w celu obsługi (zrealizowania) przez płatności za nabyte w Sklepie produkty,
 • niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosąłwice Sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy.

 • AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 • AVIATOR - Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o., może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy: 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną): AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice Sp. z o.o.Mirosławice, ul. Lotnicza 8 50-050 Sobótka e-mail: sklep@olimpic-skydive.pl tel.: 71 390 91 39 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zrezygnować z zakupu, proszę poinformować nas o swojej decyzji pod adresem mailowym: sklep@olimpic-skydive.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl